Sandtray terapia, z uhla mojej profesie liečebnej pegagožky. Mgr. Lucia Bednárová.

27.06.2017

Ako liečebná pedagogička využívam vo svojej práci viacero expresívnych terapií ako napr. hrovú terapiu, dramaterapiu či ergoterapiu (ergoterapia v zmysle expresívnych terapií patriacu pod liečebnú pedagogikou). Práve expresia je jedným z mocných nástrojov na ovplyvňovanie psychiky jednotlivcov so špeciálnymi potrebami. Expresivita a jej manifestácia patria k vysoko individualizovaným charakteristikám človeka vďaka ich schopnosti, sebavyjadreniu, expresii, zážitku a komunikácií. Význam expresívnych činností vnímam predovšetkým v pozitívnych dôsledkoch pre ľudskú psychiku. Je dôležité povedať, že ako terapeut sa snažím nielen využívať expresívne aktivity, ale im aj rozumieť a byť schopná v nich nachádzať terapeutické a výchovné účinky.

Nie každému klientovi môže vyhovovať niektorá z expresívnych terapií, ktoré využívam. Sandtray terapiu preto vnímam ako ďalšiu možnosť z veľkého balíka terapií. Sandtray otvára cestu neverbálneho prejavu každého klienta, preto ju považujem ako jednu z vhodných metód započatia terapeutického procesu na tzv. prelomenia ľadov medzi terapeutom a klientom. Široká škála tematicky orientovaných figúrok dáva klientovi mnoho možností na vyjadrenie jeho vnútorného prežívania, čo možno v iných terapiách nie je až na takej úrovni možné.

Piesok ako taký väčšinu z nás vracia v spomienkach do detstva a vyvoláva v nás prirodzenú túžbu po dotyku, pohladení a kreativite. Tvorivosť je veľmi úzko spätá s fantáziou, ktorá nám pomáha lepšie sa vyrovnať s nárokmi života. Vďaka kreativite sa u nás zlepšuje schopnosť lepšie zvládať náročné situácie. Počas diagnostiky vzťahovej väzby, ktorej jednou z metód je aj "obraz v piesku", sa mi viackrát stalo, že klient len prstom prešiel po piesku a spravil tam napr. obraz medvedíka alebo tanku bez použitia akýchkoľvek figúrok. Aj to môžeme označiť za súčasť kreatívneho myslenia.

Piesok ako taký je jednoduchý a zároveň vzácny materiál, pretože ho môžeme presýpať, kopiť, premiestňovať, čo má pre dieťa relaxačné účinky. Má tak možnosť sa ľahšie a rýchlejšie uvoľniť, pretože sa mu piesok spája s hrou na detskom ihrisku alebo priamo doma, čo pre neho predstavuje bezpečné prostredie. Ľahšie sa tak otvorí, čo pomôže terapeutovi jednoduchšie nadviazať kontakt a hovoriť tak o svojom strachu, hneve, prežívaní, bolesti či sklamaní.

Expresia pomáha dieťaťu nielen napĺňať potreby, spracovávať nespracované emócie, no predovšetkým rozvíja jeho osobnosť žiaducim smerom prostredníctvom takých prostriedkov ako je divadlo, rozprávka, tanec či v tomto prípade piesok spolu s tematickými figúrkami. Vzdelanie alebo odborný výcvik pracovníka je v tejto oblasti bezpodmienečnou súčasťou pre napĺňanie zvolených cieľov. Dôležité je, aby pedagogický aj odborný zamestnanec, ktorý využíva expresívne aktivity dokázal vhodným spôsobom prispôsobiť zvolené techniky potrebám dieťaťa.

V praxi sa stretávam s deťmi väčšinou s emočnými poruchami a s poruchami správania. Ťažkosti nám však niekedy spôsobujú aj samotní rodičia, ktorí neraz očakávajú vyriešenie ich problémov behom jedného stretnutia, čo ako všetci vieme, nie je možné. Niekedy cítim potrebu vziať do terapie aj samotného rodiča, pretože častokrát nemá problém dieťa, ale naopak rodič. Zárodok väčšiny problémov, s ktorými nás rodičia navštevujú, spočívajú v nesprávnom/nedostatočnom alebo v nevedomosti stanoviť hranice, čo následne spôsobuje ťažkosti v správaní aj prežívaní dieťaťa.

Výhodou sandtray terapie je, že síce je vhodná prevažne pre detského klienta, je možné ju využiť aj u dospelých či seniorov. Je vhodným prostriedkom pre prácu s rodinou a dieťaťom v pestúnskej starostlivosti prípadne u detí z rozvedených rodín, ktorých rodičia si našli nových partnerov, prípadne priviedli do rodiny nových súrodencov, čo spôsobilo, že dieťa si len ťažko hľadá miesto v novej rodinnej konštelácií. Sandtray umožňuje, aby dieťa zvizuálnilo svoje prežívanie, čo môže dať spätnú väzbu napr. rodičom. Vďaka tomu sa "otvoria dvere" mnohým nevypovedaným témam, ktoré boli príčinou mnohých vynárajúcich sa a neriešených problémov.

Takmer vždy sa snažím prispôsobiť terapiu resp. nastaviť liečebnopedagogický program potrebám klienta. Sandtray terapia je v tomto pre mňa ďalšou vhodnou voľbou, ktorú môžem klientovi ponúknuť. Nielen figúrky, ale aj mokrý či suchý piesok má svoje špecifiká v zmysle záberu klientely a teda aj pri liečbe komplexu porúch, ochorení či fóbií. Otvára nám možnosti pracovať nielen individuálne, ale skupinovo, čím potvrdzuje všestrannosť jej využitia.