Použití sandtray při sociální práci v dětském centru_ Helena Louthanová

01.06.2017

Helena Louthanová


Mojí profesí je sociální práce a pracovištěm dětské centrum. Klienty jsou děti od narození do dospělosti v pobytovém i krizovém zařízení a jejich rodiny. Problémů a traumat mají děti i jejich rodiče více než dost.

Práce sociální pracovnice není jednostranná, zabývá se jak přímou prací s klienty z různých cílových skupin, tak poradenskou a edukační činností. Stěžejní je však práce s rodinou.

Tato profese se obráží i v soukromém životě. Je málo příběhů, které si sociální pracovnice "nenosí domů". Čas naučí profesionála oddělovat soukromý a pracovní život, přesto jsou ale některé příběhy tak silné, že zasáhnou intenzivně i prožívání těchto lidí.

"...metoda Sandtray vytváří bezpečný prostor pro rekapitulaci životních situací a postojů a pro odžití potlačených emocí." Tolik říká Veronika Galusová v úvodu svého e-booku Sandtray, terapie hrou v pískovišti. "Vytváří bezpečný prostor pro nastolení pozitivní životní změny."

A to je přesně to, co naši klienti, děti i dospělí, potřebují. A také my, kteří s nimi intenzivně pracujeme.

Metoda Sandtray se poprvé dotkla jemně klientů našeho centra po rozšíření služeb o krizové zařízení. Děti si pod vedením mladé psycholožky na pískovišti odžívaly své konkrétní problémy a pro nás, kdo jsme děti při pobytu doprovázeli, bylo velice zajímavé vidět, jak jim práce v pískovišti přináší úlevu a postupně i zklidnění a zmenšení nejistoty a strachu.

Po mém nástupu do výcviku jsem začala pracovat s dětmi ze skupiny předškoláků, které jsou v centru v ústavní výchově. U dvou sourozenců byly zřetelné psychosomatické obtíže v oblasti vyměšování. Životní situace sourozenců je obtížná. Po několika setkáních se pětiletá holčička přestala počůrávat, přestala se v noci budit, zlepšila se její komunikace, dokázala si říci co chce. Při ukončování posledního setkání na otázku, co by si přála, odpověděla: "tohle to" a ukázala na pískoviště. Myslím, že není potřeba nic dalšího dodávat.

6tiletý chlapec přestal být nezvladatelně divoký, začal vnímat a poslouchat řeč vychovatelek, dokázal pojmenovat, jak se cítí. V pískovišti si jako rodinu stavěl autíčka, táta byl náklaďák. V posledním pískovišti pojmenoval, že: "autíčka by potřebovala větší oporu." "Náklaďák by potřeboval vyhodit."

Několik setkání s těmito dětmi mě utvrdilo v tom, že Sandtray je smysluplná, účinná terapie, která přinesla těmto dětem téměř okamžitou úlevu a otevřela průtok skrytých emocí. Děti tohoto věku ještě nedokáží dokonale verbálně popsat své emoce a na situace reagují svým chováním. V prostředí kolektivního zařízení (často ani v rodině) není dostatečný prostor na analýzu, proč dítě "zlobí", prvotním cílem je rychle dítě usměrnit, aby konkrétní nevhodnou činnost přestalo dělat. Emoce se tak nemohou ventilovat a jako neprožité se kdesi v těle zapouzdří. Nejistota a strach se u jmenovaných dětí projevila somatickými obtížemi. Sandtray jim přinesl individuální bezpečný prostor, možnost hry přesně podle vlastního přání dítěte, důvěru, možnost vyrovnat se s nepříjemnými zážitky, možnost odosobnění problému dítěte (věta "autíčko by potřebovalo vyhodit" má jiné emoční ladění než věta "táta by potřeboval vyhodit." ) a tím snadnější ujasnění, jaká cesta je pro ně nejpotřebnější.

Práce s těmito dětmi byla mým prvním praktickým setkáním s metodou Santray v roli terapeuta. Přinesla mi povzbuzení do práce, která u některých dětí nemá možnost přispět ke změně rodinné situace. Ale může tímto způsobem dětem přispět k odžití emocí a vyjádření nejistot, které je trápí a vyrovnat se z těžkostmi, které prožívají.

Další zkušeností bylo použití pískoviště při ujasnění rodinných vztahů. Pískoviště si stavěl muž středního věku se svojí partnerkou.

Po postavení rodiny vzniká krásný obraz vazeb. Vznikl jednak diagnostický, jednak terapeutický obraz. Na otázky, co jednotlivé figurky potřebují, byly verbalizovány zcela jasné odpovědi. Ujasnění přineslo partnerovi zklidnění a lepší pochopení vlastních potřeb i potřeb ostatních členů rodiny. Ujasnilo mu postavení a roli v rodině své i rodině partnerky a zároveň v jejich společné, nově vznikající rodině. Jeho partnerce přinesl možnost názorného zobrazení jejích rodinných vazeb a propojení s rodinou partnera. To vše mělo zcela jasný pozitivní dopad na všechny členy obou původních rodin, vztahy se ujasnily, pojmenovaly. Pojmenovaly se i role jednotlivých členů, vytratila se nejistota a obavy. Trojrozměrný pohled na obraz přináší možnost "pohledu z výšky", vyzývá k přemýšlení o pocitech jednotlivých postav a evokuje souvztažnosti.

Ráda bych ještě zmínila osobní zkušenost. Postavila jsem si v pískovišti obraz, který měl jako téma moji sociální práci s konkrétním dítětem. V tomto případu jsem si nebyla jistá postupem a řešením problému. Obraz mi jasně ukázal potřeby klienta, ale ukázal i moje hranice, co jsem a nejsem schopna do případu investovat, co unesu. A také, co musím akceptovat. Pískoviště mi přineslo jasný pohled na problém, nalezení správného postupu, ale i pokoru před sílou života a respekt životního osudu. Uvědomila jsem si znovu, že někdy je mojí rolí jen ukázání cesty a potvrzení možnosti změny. Nemohu změnit klienta jako takového.

Metoda Sandtray mi otevřela cestu k propojení výsledků sociální diagnostiky s cestou sociální terapie, lidově tedy řečeno s cestou, jak co nejlépe využít potenciálů jednotlivých klientů a jak naplánované změny v chování a vnímání nenásilně uvést do praxe. Jednotlivé změny na pískovišti vytvoří sám klient, jsou tak jeho objevem a tím jsou mnohem snáze pro něho přijatelné.

V neposlední řadě mi seznámení s metodou Sandtray přineslo znovunalezení smyslu sociální práce, jejíž stěžejní složkou je podle mého názoru přímá práce s klienty. Dnešní trendy upřednostňování administrativních a alibistických úkonů na úkor času, který se věnuje konstruktivnímu posunu klientů, mi dlouhodobě nevyhovuje. Práci s lidmi mám ale ráda. Používání Sandtray i mně přineslo uvolnění a uspokojení z práce, která přináší naprosto nenásilnou formou téměř okamžitý pozitivní efekt pro klienta.

Kontakt: louthanova@dckl.cz nebo helou@volny.cz

V Kladně 1.6.2017