Kompetence pískové terapie: Kvalitativní zkoumání kompetencí praktiků pískové terapie. Překlad článku: Zakouřilová Hana

27.09.2023

Úvodní slovo překladatele

Tento článek jsem si vybrala k překladu záměrně. Shrnuje výzkum věnující se kompetencím terapeutů, kteří pracují s pískovištěm. V tomto článku autoři nerozlišují jednotlivé směry. Všechny terapeuty nazývají pískovými terapeuty. Jedna z věcí, kterými se začínající terapeut zabývá jsou otázky, zda je dosti kompetentní, zkušený, má dosti znalostí. Zpočátku své práce může tento pocit sílit. Tento pocit přichází často i se začátky používání nových metod, technik. Výzkumnící oslovili respodenty napříč celým světem. Položili jim několik otázek týkající se kompetencí, znalostí, Na konci článku najdete odpověď na výzkumné otázky shrnuté do jednoduchých popisů.

Původní článek jsem pro účely této práce zkrátila a upravila.[1]

Článek byl publikován ve World journal for sand therapy practice – promoting the ethnical practice of sand therapy v roce 2023. Tento časopis se specializuje na články věnující se práci s pískovištěm, práce se symboly v pískovišti apod. Časopis je k nalezení na tomto odkazu - https://wjstp-ojs-txstate.tdl.org/wjstp/index

Přeji příjemné čtení, Hana Zakouřilová

Kompetence pískové terapie:
Kvalitativní zkoumání kompetencí praktiků pískové terapie

(originální název – Sand Therapy Competencies: A Qualitative Investigation of Competencies for Sand Therapy Practitioners)

Autoři: Elizabeth Kjellstrand Hartwig, Linda E. Homeyer and Jessica Stone

Pískoví terapeuti mají jedinečnou a čestnou pozici vstoupit do světa klienta prostřednictvím svých výkonných, kreativních a expresivních zobrazení na táckách. Přístup k emocionálnímu a zážitkovému obsahu dostupnému prostřednictvím pískové terapie vyžaduje, aby terapeut vykazoval vysokou úroveň kompetence. Podle Merriam-Webster je kompetence "kvalita nebo stav dostatečných znalostí, úsudku, dovedností nebo síly (pro konkrétní povinnost nebo v určitém ohledu)" (2019, odst.1). Kompetentní písečný terapeut má a využívá dovednosti, znalosti a zkušenosti, aby pomohl klientovi v procesu dalšího sebepoznání.

Komplikace však mohou nastat, když se pokusíme kvantifikovat a definovat, co znamená dostatečná a žádoucí kompetence napříč různými teoriemi a obory. Cesta k uzdravení a růstu může být definována různě; proces směřující k interakci a porozumění se může výrazně lišit přístup od přístupu. To může vést k fragmentaci pole a vnějšímu zdání, že terapie pískem je okrajový zásah. Navíc fragmentace v komunitě písečné terapie snižuje sílu tohoto média a praktikujících, kteří chápou jeho sílu.

Tato výzkumná studie se snažila definovat kompetenční standardy písečných terapeutů.

Ke stanovení konečného seznamu kompetencí byly využito zaměření se na čtyři klíčové kategorie (znalosti, dovednosti, postoje a profesionální angažovanost), výzkumem byl vyvinutý způsob zkoumání a sekundární ověření u sand terapeutů.

Kompetentní pískoví terapeuti jakéhokoli oboru mohou tyto kompetence využít k tomu, aby je vedli, když se snaží poskytovat svým klientům nejvyšší úroveň péče.

Přehled literatury

Americká poradenská asociace (ACA) uvádí, že jejich členové by měli praktikovat specializaci "až poté, co mají vhodné vzdělání, školení a zkušenosti a pracují pod dohledem. Při rozvíjení dovedností v nových speciálních oblastech poradci podnikají kroky k zajištění kompetence své práce a k ochraně ostatních před možným poškozením" (Etický kodex ACA, Standard C.2.b.). Jak je uvedeno v předchozím výzkumném článku o pískové terapie (Homeyer & Stone, 2023), žádná profesionální asociace pro terapeuty s pískem (sandplay nebo sandtray) nedefinuje kompetence. Tyto asociace nebo tréninkové skupiny mohou určit kritéria pro školení nebo pro svůj jedinečný certifikační proces. Existují dvě profesní organizace s kompetencemi založenými na výzkumu : ACA a Asociace pro terapii hrou (APT) Vědci z Austrálie, von Treuer a Reynolds (2017), identifikovali kompetence pro psychology.

International Consortium of Play Therapy Associations (IC-PTA) má kompetence založené na akademické půdě a konsensu mezi národními asociacemi pro terapii hrou. Profesorka a zkušená písečná terapeutka Dee Preston-Dillon pro svůj certifikační program vytvořila kompetence v terapii pískem. Turner a kol. (2020) vyvinuli kompetence v terapii hrou, které používá Asociace pro terapii hrou (APT), aby určila přísnější standardy pro hodnocení herní terapie a důvěryhodnost profese.

American Counseling Association (ACA) vyjadřuje svůj závazek k rozvoji kompetencí nezbytných pro obecné poradenství i pro speciální oblasti (Stewart et al., 2016). Kompetence pro speciální oblasti doplňují jejich obecné poradenské kompetence. Kompetence pro speciální oblast terapie za pomoci zvířat v poradenství (AATC) zkoumal Stewart et al. (2016). Výzkumníci použili metodu kvalitativního výzkumu zakotvené teorie. Na jejich kvalitativním výzkumném projektu se podílelo dvacet subjektů označených jako experti. Vědci uspořádali kompetence do tří domén: 1) znalosti, 2) dovednosti a 3) postoje. Každá kategorie má tři primární dílčí body, které se dále dělí. Oblast znalostí zahrnuje formální školení AATC, podrobnou znalost zvířat a znalost stávajících etických požadavků. Oblast dovedností zahrnuje zvládnutí základních poradenských dovedností, soubor specializovaných dovedností. Poslední doména, postoje, zahrnuje obhajobu zvířat, profesionální rozvoj a profesionální hodnoty.

Výzkumníci APT identifikují tři oblasti "základních indikátorů, které představují profesionální kompetenci v terapii hrou" (Turner et al., 2020, s. 3). Jsou identifikovány jako 1) znalost a porozumění terapii hrou, 2) dovednosti klinické terapie hrou, 3) profesionální zapojení do terapie hrou. Každá kompetence je dále definována. Znalosti a porozumění mají 11 ukazatelů, včetně znalosti historie, terapeutických schopností hry, klíčových teorií, vývoje dítěte, procesu léčby, etiky a dopadu traumatu. Druhá kategorie, dovednosti, má 9 ukazatelů, včetně uplatňování terapeutických možností hry, demonstrování základních dovedností terapie hrou, budování vztahů a projevování multikulturní orientace prostřednictvím kulturně a sociálně různorodé herny a procesu. Třetí kategorie má sedm ukazatelů: udržení získaného vzdělání, zapojení do profesních organizací, uznání rozsahu praxe, integrace dalšího vzdělávání, výzkum, literatura, dohled a konzultace.

Australští vědci von Treuer a Reynolds (2017) použili upravený výzkumný design Delphi k identifikaci kompetencí k praktikování psychologie v Austrálii (str. 6). Jejich skupinu v první části výzkumu tvořilo osm psychologů s více než 20letou praxí. Skupina zahrnovala akademiky psychologie a registrované psychology. Druhé kolo sestávalo z ohniskových skupin s 98 účastníky, včetně odborníků z praxe, akademiků, absolventů a studentů (str. 3). Výzkum zjistil dvě metakompetence: 1) praktikuje profesionálně a 2) efektivně komunikuje a spolupracuje. Ty se prolínají se čtyřmi "pilířovými" kompetencemi 1) určování potřeb klienta, 2) navrhování intervencí založených na důkazech, 3) provádění intervencí a 4) hodnocení výsledků. Všechny jsou zasazeny do kontextu zdravotnické praxe a identifikovány jako proces vědec-praktik.

International Society of Sandplay Therapy (ISST) a Sandplay Therapy Association (STA) mají dobře definované školení, certifikační standardy a kompetence, které jsou průběžně hodnoceny prostřednictvím osobního mentoringu.

International Consortium of Play Therapy Associations (IC-PTA) má sepsané kompetence pro globální praxi terapie hrou. Vzhledem k tomu, že země mají různé požadavky na vzdělání pro odborníky v oblasti duševního zdraví, jejich kompetence zahrnují obecné akademické požadavky. IC-PTA označuje tyto kompetence jako aspirační (IC-PTA, 2023). Tyto kompetence vycházejí z kompetencí British Association for Play Therapy a Australasia Pacific Play Therapy Association a jsou založeny na akademických a profesních standardech.

Dee Preston-Dillon pro svůj certifikační program Advanced Narrative Sand Therapy© vytvořila kompetence v terapii pískem. Preston-Dillon vyvinula kompetence založené na fenomenologickém zkoumání. Vytvořila čtyři kategorie kompetencí: 1) citlivost, 2) postoje, 3) intuice a 4) dovednosti. Preston-Dillon také popsala vztahový kruh klienta, terapeuta a symbolů v písku.

Terapie pískem vyžaduje specializovaný soubor dovedností a kompetencí, aby mohli odborníci tuto techniku správně začlenit do poradenského procesu. V současné době neexistuje žádná definice kompetencí specifických pro terapii pískem. Účelem této studie je definovat znalosti, dovednosti, postoje a profesionální ukazatele, které jsou nezbytné pro kompetentní praxi v pískové terapii. Výzkumná otázka pro tuto studii zní: Jaké znalosti, dovednosti, postoje a profesionální angažovanost jsou vyžadovány od kompetentních praktiků pískové terapie? Tato kvalitativní studie použila ke zkoumání výzkumné otázky přístupu zakotvené teorie.

Metoda

Účastníci

Účastníky této studie byli odborníci na duševní zdraví, kteří byli identifikováni jako odborníci v oblasti pískové terapie. Použili jsme metodu účelového vzorkování (Creswell & Plano Clark, 2017) k výběru účastníků, kteří měli zvláštní znalosti a zkušenosti s pískovou terapií. Kritéria pro zařazení do této studie byla, že účastníci mají klinickou licenci nebo ekvivalent, pět let postgraduální klinické praxe v terapii pískem a absolvovali 50 nebo více hodin výcviku v terapii pískem. Odborníci byli z několika různých zemí a s různými teoretickými přístupy. Z tohoto účelového vzorku 38 praktikujících jsme měli dvě skupiny účastníků: účastníky, kteří dokončili průzkum kompetencí v terapii pískem (STC) (N=15) a členský kontrolní průzkum (N=18). Účastníci průzkumu STC uvedli rozsah klinických zkušeností s terapií pískem od 10 do 42 let s průměrem 24,6 a rozsah hodin výcviku v terapii pískem od 0 do 2 000 hodin s průměrem 231,7 s odstraněnými dvěma odlehlými hodnotami (tj. 0 a 2 000 ). Účastníci kontrolního průzkumu členů uvedli řadu klinických zkušeností s terapií pískem od 7 do 48 let s průměrem 26,7 a rozsahem tréninkových hodin pískové terapie od 40 do 1 500 hodin s průměrem 170,4 s odstraněnou jednou odlehlou hodnotou (tj. 1 500). Nejčastější demografickou skupinou pro účastníka, který vyplňuje oba průzkumy, je lékařka z USA ve věkovém rozmezí 65+ s doktorským titulem v poradenství, 25letou klinickou zkušeností s terapií pískem, 200 hodinami výcviku v terapii pískem a zkušenostmi s poskytováním terapie pískem. Je pozoruhodné, že oba vzorky byly zastoupeny vysoce vzdělanými a zkušenými odborníky z praxe pobývajícími ve více zemích a s různým teoretickým zaměřením.

Materiály

Tato studie využila dva online průzkumy vytvořené v univerzitním programu Qualtrics. První stránkou každého online průzkumu byl formulář informovaného souhlasu, který zahrnoval postupy, výhody, rizika, dobrovolnou účast, postupy sběru dat a shrnutí postupů s výsledky. Průzkumy zahrnovaly i demografickou část. V této části byli účastníci požádáni, aby uvedli následující informace: pohlaví, věkové rozmezí, etnický původ, země původu, nejvyšší stupeň, obor studia, typ terapie pískem, primární klinická teorie, roky klinické[2] zkušenosti s terapií pískem a počet hodin absolvovaného terapeutického výcviku. Účastníci byli také dotázáni, zda poskytovali výcvik v terapii pískem a supervizi a zda napsali články o terapii pískem, kapitoly nebo knihy.

Průzkum STC

Průzkum STC byl vyvinutý průzkum, který používal otázky zaměřené na základní ukazatele kompetencí ve čtyřech kategoriích terapie pískem. Tyto otázky byly upraveny podle Stewarta et al. (2016), který zkoumal kompetence v poradenství za pomoci zvířat. V tomto průzkumu byly použity tyto otázky:

1. Co považujete za základní ukazatele kompetence ve znalostech pro poskytování účinné terapie pískem? (např. jaké znalosti by měli mít kompetentní praktici pískové terapie?)

2. Co považujete za základní ukazatele kompetence v dovednostech poskytovat účinnou terapii pískem? (např. Jaké dovednosti by měli mít kompetentní praktici pískové terapie?)

3. Co považujete za základní ukazatele kompetence v postojích k poskytování účinné terapie pískem? (např. Jaké postoje by měli mít kompetentní praktici pískové terapie?)

4. Co považujete za základní ukazatele kompetence v profesionálním zapojení k poskytování účinné terapie pískem? (např. Jaké typy profesionálního zapojení by měli mít kompetentní praktici pískové terapie?)

5. Je ještě něco, co bychom podle vás měli vědět o kompetentní praxi pískové terapie nebo praktikujících, co nebylo pokryto předchozími otázkami?

Účastníci odpovídali na tyto otevřené otázky v online průzkumu.

Member Checking Survey

Member Checking Surveybyl výzkumem vyvinutý průzkum, který zahrnoval demografickou část. Poté následovaly otázky určené k získání zpětné vazby od respondentů týkající se toho, jak dobře si myslí, že výsledky přesně odrážejí kompetence v terapii pískem. Pro každou kategorii pískové terapie byl poskytnut seznam počátečních kompetencí a následovaly následující otázky:

1. Které indikátory kompetencí z výše uvedeného seznamu podle vás přesně reprezentují [znalosti, dovednosti, postoje, profesionální angažovanost] kompetence k poskytování účinné terapie pískem?

2. Které indikátory kompetencí z výše uvedeného seznamu podle vás přesně NEREPREZENTUJÍ [znalosti, dovednosti, postoje, profesionální angažovanost] kompetence k poskytování účinné terapie pískem?

3. Jaké nové [znalosti, dovednosti, postoje, profesionální angažovanost] kompetence, pokud nějaké, byste přidali do tohoto seznamu, které ještě nejsou zastoupeny?

Účastníci byli schopni odpovědět na tyto otevřené otázky v online průzkumu.

Postup

Studie STC Competencies byla schválena Institutional Review Board (IRB) na univerzitě v jihozápadních Spojených státech v říjnu 2022. Účastníci měli jeden měsíc na dokončení úvodního průzkumu STC. Průzkum STC používal přístup založený na zakotvené teorii.

Grounded theory byla poprvé založena Glaserem a Straussem (1967), kteří ji identifikovali jako systematické zkoumání dat otevřeným a srovnávacím způsobem pro vývoj nové teorie, která je založena na datech. Aplikací zakotvené teorie na tuto studii mohou být znalosti, dovednosti a zkušenosti odborníků integrované do definic a významů z jejich vlastní perspektivy. Tato studie použila Charmazovu (2006) metodu konstruktivistické zakotvené teorie, ve které výzkumníci a účastníci společně konstruují význam během sběru a analýzy dat. V tomto způsobu kódovací proces zahrnuje dvě fáze: počáteční kódování a cílené kódování. V počátečním kódování jsou specifické výrazy používané účastníky identifikovány jako kódy in vivo. Při počátečním kódování Charmaz vybízí výzkumníky, aby zůstali otevření, drželi se blízko dat, udržovali kódy jednoduché a přesné, vytvářeli krátké kódy, zachovávali akce (např. identifikace slovesných kódů a používali gerundia), porovnávali data s daty a rychle procházeli údaje (str. 49). Při cíleném kódování byly tyto počáteční kódy vybrány a testovány proti širším datům.

Po deindentifikaci dat se pro cílené kódování výzkumníci sešli, aby porovnali počáteční kódy a identifikovali časté nebo významné kódy pro každou z kategorií pískové terapie. Výzkumníci použili práh čtyř nebo více indikací kódu a hledali shodu počátečních kódů s alespoň dvěma výzkumníky aplikujícími stejný kód ve stejné kategorii. Výzkumníci si našli čas na diskusi a pochopení cílených kódů, aby vytvořili konečnou sadu kódů. Tím, že kóduje více výzkumníků, data zmírňují subjektivitu jednoho kodéra a mají potenciál produkovat validnější analýzu.

Posledním krokem, který výzkumníci použili ke zvýšení validace, byla kontrola členů. Tento proces zahrnoval poskytnutí účastníkům souhrn výsledků, aby si ověřili přesnost a rezonanci s jejich představami o kompetencích v terapii pískem. Členský kontrolní průzkum byl rozeslán v lednu 2023 účelovému vzorku, který měl jeden týden na poskytnutí zpětné vazby vyplněním průzkumu. Výzkumníci se neptali na jména účastníků, a proto někteří z těchto účastníků možná dokončili úvodní průzkum STC a někteří mohli poskytnout pouze zpětnou vazbu ke kontrolnímu průzkumu. Na závěrečném setkání výzkumníci zhodnotili zpětnou vazbu poskytnutou účastníky Member Checking ohledně kompetencí, které přesně reprezentovaly kategorie, které přesně nereprezentovaly kategorie a nové kompetence, které nebyly zahrnuty v původním seznamu kompetencí. Výsledky STC budou sdíleny v další části.

Výsledek

Účelem této studie bylo identifikovat kompetence v terapii pískem. Jedna skupina účastníků z účelového vzorku dokončila průzkum STC, aby identifikovala kompetence ve čtyřech kategoriích: znalosti, dovednosti, postoje a profesionální angažovanost. Prostřednictvím procesu kontroly členů poskytla druhá skupina účastníků z účelového vzorku, kde byla získána zpětná vazba týkající se přesnosti kompetencí v terapii pískem v každé kategorii. V tabulkách níže výzkumníci uvedli informace o identifikovaných kompetencích a příklady použité k popisu kompetencí. Na základě zpětné vazby v kontrolním průzkumu členů došlo ke změnám jak v kompetencích, tak v příkladech použitých k popisu kompetencí. Výzkumníci diskutovali o výsledcích po každém průzkumu a vytvořili konečný soubor kompetencí v každé kategorii. Kategorie znalostí identifikuje oblasti obsahu znalostí, pro které by měli být kompetentní praktici pískové terapie zdatní.

Jakmile měl výzkumný tým konečný seznam kompetencí, vytvořil dokument s popisem každé kompetence v každé kategorii terapie pískem. Popis a příklady jsou založeny na odpovědích účastníků z obou průzkumů. Konečný seznam a popis kompetencí pískové terapie najdete na konci článku.

Na základě výsledků této studie vědci zjistili, že čtyři kategorie pískové terapie jsou vzájemně propojené. Vzhledem k tomuto zjištění vědci vyvinuli grafiku, která znázorňuje překrývající se a vzájemně závislé kategorie praxe pískové terapie. Tato grafika představuje čtyři kategorie s jejich identifikovanými kompetencemi a také čtyři interakční složky mezi každou kategorií: školení, zkušenosti, spolupráci a "dohled". Spojení těchto čtyř kategorií, složek a kompetencí je příkladem kompetentního praktika písečné terapie.

Sand Therapy Competencies Graphic

Diskuse

Praktici využívají terapie pískem již téměř 100 let. I když se různé přístupy a teorie v průběhu času vyvíjely, společný rys spočívá v uznání vnitřního dopadu této kreativní, expresivní techniky. S uznáním takové pravomoci přichází nutnost odpovědného a etického využívání, a tedy potřeba odborných kompetencí. Podle von Treuer & Reynolds "Modely kompetencí představují důležité ukazatele a odrážejí standardy praxe" (2017, s. 5). Uznání standardů praxe pro písečné terapeuty napříč teoretickými základy a přístupy jsou přínosem pro profesi i pro klienty.

Profesní kompetence poskytují profesionálům standardy, o které se musí snažit a které je třeba splnit. Tyto kompetence také poskytují klientům strukturu, na jejímž základě mohou hodnotit soubory vzdělávacích a zkušenostních dovedností odborníka.

Primárním cílem této výzkumné studie bylo identifikovat kompetence profesionálů pracující s pískem. S využitím účelného vzorku 38 vysoce informovaných a zkušených mezinárodních praktiků identifikovali vědci kompetence ve čtyřech klíčových kategoriích. Bylo identifikováno 33 kompetencí, které zahrnovaly 15 znalostí, 7 dovedností, 7 postojů a 4 kompetence profesionálního zapojení. Tato zjištění umožňují vytvoření standardů, které poskytují strukturu v rámci multidisciplinární oblasti.

Vzhledem k různým profesionálním přístupům a osobám byla procesu kódování dat věnována velká péče a pozornost. Kompetence terapie pískem musí zachovávat základní principy terapie pískem a přitom zůstat inkluzivní a respektovat vnitřní rozmanitost. Je zřejmé, že některé z popisů uvedených v dotaznících byly zcela teoretické. Například požadavky na školení a/nebo osobní práci s pískem se mohou významně odlišovat, stejně jako odkazy na proces pískové terapie. Fráze jako léčivá síla hry, terapeutické síly hry, terapie hrou, hra a dokonce i hravost se často objevovaly, nicméně bylo rozhodnuto, že jsou řízeny teoreticky a disciplinovaně. Pojmy jako symboly, obrázky a miniatury bylo důležité respektovat jako důležité pro konkrétní terapeutické metody a byly začleněny způsoby práce, které jsou založeny na kompetencích. Doufáme, že praktici budou vnímat důležitost závěrů, výstupů tohoto výzkumu.

Omezení a budoucí výzkum

Každý výzkum má svá omezení. Výzkumníci uznávají omezenou rozmanitost respondentů. Pozvaný panel odborníků záměrně zahrnoval širokou škálu zemí, etnik a kultur. Primárním respondentem však byla bílá a žena. Je třeba poznamenat, že bylo zastoupeno několik oblastí: Austrálie, Kanada, Indonésie, Spojené království/Severní Irsko a Spojené státy. Tedy omezené kultury.

Širší vzorek by mohl poskytnout nosnější odpovědi. Velikost vzorku byla v rozmezí doporučeném pro kvalitativní výzkumný design, ale i přesto vědci vždy hledají větší velikost výzkumného vzorku.

Doporučení zahrnují snahu o zvýšení rozmanitosti odborníků v oblasti pískové terapie. Budoucí výzkum by mohl zahrnovat rozvoj kompetencí v rámci každého z teoretických přístupů. Za prozkoumání se jeví vhodné také to, zda dojde k významné změně v kompetencích před a po procesu vzdělávání a supervize.

Závěr

Tyto výsledky poskytují rámec kompetencí, s nimiž by měly být sladěny výcvikové programy a standardy.

Výsledky této studie identifikují kompetence v terapii pískem, které mohou podpořit rozvoj akreditačního procesu ve vzdělávání v pískové terapii. Tato zjištění mají také potenciál zvýšit kvalitu výcviku, supervize a klinické praxe v terapii pískem tím, že identifikují důležité oblasti obsahu znalostí, dovedností, které by měly být prokázány, postoje, které vedou praktiky při práci s klienty, a aktivity profesionálního zapojení, které podporují trvalý růst, učení a zapojení do praxe. Budoucí výzkum může tuto studii rozšířit o zkoumání požadavků na poskytovatele výcviku v terapii pískem a výcviku pro supervizory pískové terapie. Vzhledem k tomu, že zájem o vzdělávání v terapii pískem rostou, má komunita pískové terapie povinnost usilovat o lepší porozumění kompetencím, zkvalitňovat vzdělávání, realizovat dohled a dodržovat standardy pověření.

Kompetence pískových terapeutů

Znalostní kompetence

1. Proces pískové terapie – Praktici mají znalosti o tom, jak sezení vést, včetně nastavení, facilitace, ukončení a zdokumentování sezení.

2. Teorie – Praktici mají znalosti o různých klinických teoriích, které lze použít k usnadnění pískové terapie. Praktici se ztotožňují s primární teoretickou orientací a mají znalosti o tom, jak tento přístup pomocí pískové terapie aplikovat.

3. Přístupy – Praktici chápou různé přístupy k terapii pískem, včetně sandplay, sandtray, sand therapy, SandStory a sand-based play therapy.

4. Neurobiologické dopady sandtray – Praktici chápou neurobiologický základ a dopady sandtray včetně přístupu k implicitně uchovávaným vzpomínkám, vzorcům vzrušení, regulaci a smyslovým prožitkům v písku.

5. Trauma – Praktici si uvědomují, že terapie pískem může zpřístupnit zakořeněné trauma, trauma uložené v obrazech a smyslech, poranění v attachmentu. Praktici mají znalosti o stavech regulace a dysregulace, integrace mysli a těla, o usnadnění práce s traumatem atp.

6. Rozvoj – Praktici mají znalosti o vývojových teoriích a všech formách celoživotního rozvoje včetně fyzického, sociálního, kognitivního a emočního rozvoje. Praktici rozumí konceptům vývojové psychologie a rozvíjení psychologického vývoje v terapii pískem.

7. Základy pískové terapie – Praktici rozumí základům pískové terapie včetně různých typů písku a táců. Praktici mají znalosti o postavách, symbolech, obrazech a miniaturách používaných při práci s pískovou terapií. Praktici umí identifikovat kategorie pro seskupování těchto obrazců a symbolů.

8. Symboly – Praktici mají znalosti o používání symbolů, symbolické reprezentaci a interpretaci symbolů.

9. Omezení pískové terapie – Praktici uznávají a respektují omezení, kontraindikace a hranice pískové terapie.

10. Diverzita – Praktici mají znalosti a respekt k různým klientům s ohledem na rasu, etnický původ, věk, genderovou identitu, genderové vyjádření, sexuální orientaci, neurodiverzitu, postižení, spiritualitu a socioekonomický status.

11. Direktivní a nedirektivní použití – Praktici mají znalosti o direktivním i nedirektivním použití pískové terapie.

12. Etika – Praktici berou na vědomí a věnují se právním a etickým problémům, které se objevují při terapii pískem. Praktici využívají etické nástroje v praxi pískové terapie, včetně pochopení etických principů, informovaného souhlasu, důvěrnosti, omezení

důvěrnosti, duálních vztahů, přenosu, protipřenosu.

13. Metafora – Praktici uznávají použití metafory a symbolického významu k získání vhledu a uvědomění.

14. Léčivá síla hry – Praktici chápou, že terapie pískem je expresivní a kreativní přístup. Praktici uznávají léčivou povahu hry a terapeutické síly hry, které jsou součástí písečné terapie.

15. Osoba pískového terapeuta – Praktici uznávají vliv osoby terapeuta v procesu pískové terapie. To zahrnuje pochopení, uvědomění a přijetí jejich vlastních osobních problémů, kvalit a kultury a toho, jak to ovlivňuje klienty a jejich práci v písečné terapii.

Dovednosti Kompetence

1. Terapeutická přítomnost – Praktici demonstrují terapeutickou přítomnost prostřednictvím bezpodmínečného svědectví a neverbální komunikace, včetně výrazů obličeje, gest, očního kontaktu a fyzické blízkosti.

2. Aplikace teorie – Praktici prokazují klinické dovednosti prostřednictvím aplikace primární teoretické orientace, včetně pochopení klíčových konceptů, technik a role terapeuta.

3. Základní dovednosti – Praktici prokazují zvládnutí základních poradenských dovedností. Patří mezi ně ticho, autenticita, reflexe obsahu, cítění a chování, empatie, shrnutí.

4. Otázky – Praktici demonstrují záměrné a vhodné použití otevřených a uzavřených otázek k usnadnění zpracování pískové terapie. Praktici prokazují dovednosti v reagování na otázky klientů na sezeních.

5. Kulturní začlenění, povědomí a pokora – Praktici prokazují schopnost porozumět, oceňovat a komunikovat s lidmi z různých kultur a komunit, které se liší od jejich vlastní. Praktici ztělesňují dovednosti kulturního začlenění, povědomí a pokoru.

6. Práce s individuálními klienty – Praktici prokazují dovednosti pro práci s jednotlivými klienty, včetně porozumění pro různé vývojové úrovně a věky klientů, jako jsou děti, dospívající a dospělí.

7. Práce s páry, rodinami a skupinami – Praktici projevují dovednosti pro práci s více než jedním klientem, včetně vztahových dovedností pro sezení s páry, rodinami a skupinami. To zahrnuje pochopení systémové práce, rodinné a skupinové dynamiky, fází skupin a vztahových dovedností, jako je spojování a přesměrování klientů.

Postoje Kompetence

1. Důvěřujte/respektujte klienta – Praktici prokazují důvěru a respekt ke klientovi a k tomu, co přináší na sezení pískové terapie.

2. Proces důvěry/respektu – Praktici prokazují důvěru a respekt ke klientovu procesu a tomu, jak se zapojuje a reaguje na sezení.

3. Otevřenost – Praktici prokazují otevřenost, zvědavost, trpělivost a flexibilitu v procesu pískové terapie.

4. Pokora – Praktici demonstrují pokoru snížením důrazu terapeuta jako vševědoucího a zvýšením důrazu na klienty jako odborníky na jejich vlastní životy a zkušenosti.

5. Bezpodmínečná pozitivní úcta – Praktici oceňují bezpodmínečné přijetí a respekt ke klientovi bez hodnocení nebo posuzování.

6. Výkonná práce – Praktici uznávají, že terapie pískem je mocná práce, která může odhalit hluboce zakořeněná přesvědčení, hodnoty, vzpomínky a zkušenosti.

7. Průběžné konzultace/dozor a školení – Praktici oceňují průběžné konzultace, supervize a školení.

Profesionální kompetence pro zapojení

1. Průběžné konzultace/supervize – Praktici se zapojují do průběžných konzultací a supervizí, i když již mají licenci a/nebo mají roky odborné praxe.

2. Průběžné školení – Praktici se účastní průběžného školení a dalšího vzdělávání, aby se mohli dále učit a růst v oblasti pískové terapie.

3. Spolupráce s dalšími odborníky – Praktici se zapojují do spolupráce s jinými profesemi, včetně konverzací, psaní, rozvoje komunity a mentoringu. Praktici mohou také spolupracovat prostřednictvím svého zapojení v profesních organizací.

4. Průběžná osobní práce – Praktici se zapojují do průběžné osobní práce v terapii pískem, jako jsou osobní výtvory "táců" a sezení pískové terapie s terapeutem.

Literatura

American Counseling Association (ACA). (2014). ACA code of ethics. Retrieved from https://www.counseling.org/resources/aca-code-of-ethics.pdf.

Association for Sandplay Therapy (AST). (2022). Registration qualifications. https://sandplayassociation.com/registration-requirements/

Bond, T. (1993). Standards and ethics for counselling in action. Sage Publications, Inc.

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). SAGE Publications.

© World Association of Sand Therapy Professionals® Vol. 1, No. 5, 2023, p. 17

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Aldine.

Hartwig, E. K. (2020). Advancing the practice of animal-assisted counseling through measurable standards. Journal of Creativity in Mental Health, (16)4, 482-498. https://doi.org/10.1080/15401383.2020.179238

Homeyer, L., & Stone, J. (2023). Sand therapy standards: Views from the field. World Journal for Sand Therapy Practice, 1(1), 1-11.

International Consortium of Play Therapy Associations (IC-PTA). (2022). Play therapy education competencies & standards of practice. https://www.ic-pta.com/stardards

International Society for Sandplay Therapy. (2022). Rules of procedure. https://www.isst-society.com/isst-rules-of-procedure/

Merriam Webster (2019, August 1). Competence. www.merriam-webster.com/dictionary/competence

Stewart, L. A., Chang, C. Y., Parker, L. K., & Grubbs, N. (2016). Animal-assisted therapy in counseling competencies. Alexandria, VA: American Counseling Association, Animal-Assisted Therapy in Mental Health Interest Network. https://www.counseling.org/docs/default-source/competencies/animal-assisted-therapy-competencies-june-2016.pdf?sfvrsn=14.

Teixeira, V. B. 1. (2017). Gatekeeping practices of counselor educators in master's level counseling programs. Journal of Counselor Preparation & Supervision, 9(1), 87–110.

Turner, R., Schoeneberg, C., Ray, D., & Lin, Y. (2020). Establishing play therapy competencies: A Delphi study. International Journal of Play Therapy. 29(4), 77–190. https://doi.org/10.1037/pla0000138

von Treuer, K.M., & Reynolds, N. (2017). A competency model of psychology practice: Articulating complex skills and practices. Frontiers in Education 2(54), 4. https://doi.org/10.3389/feduc.2017.00054


[1] Původní znění v anglickém jazyce naleznete na webových stránkách https://wjstp-ojs-txstate.tdl.org/wjstp/issue/view/1

[2] Klinická praxe je myšlena jako praktická zkušenost s prací s klienty.