Sandtray do škol

05.04.2018 09:25

Sandtray je metoda, která nám umožňuje velmi efektivně vyhodnotit aktuální situaci a pozitivně ji měnit. Vedle jejího významu v psychoterapii, je možné ji využívat i v jiných profesí jako nástroj kompenzace negativních jevů vnitřního stavu jedince nebo ke zlepšení komunikace a sociálního klimatu ve skupině. Na seminářích se setkávám s lékaři, psychology, sociálními pracovníky a pedagogy, kteří ji začleňují jako obohacující prvek ke své práci.

V běžné terapeutické praxi se nejvíce věnujeme klientovi individuálně. Někteří metodu používají i při párové terapii nebo při práci s rodinou. Zrovna tak lze ale sandtray použít při práci se skupinou.

Sama mám vedle psychoterapeutického také sociální a pedagogické vzdělání a vždy mě velmi zajímalo téma prevence sociálně-patologických jevů v třídních kolektivech. Osvěta prostřednictvím přednášek a zážitkových programů mají jistě svůj přínos, ale nikdy nenahradí každodenní práci se skupinou.

I když zatím není účinnost sandtray ve školách ověřena žádnou odbornou prací, dovoluji si vás zde seznámit s mou představou využití metody sandtray v běžném třídním kolektivu  na prvním stupni základní školy. Někteří účastníci kurzů Centra rozvoje hrou v Kolíně již zkoušejí tento přístup ve školní praxi a pokud vím, tak celkem úspěšně. Doufám, že bude tento příspěvek pro některé z Vás inspiraci k obohacení Vaší profesní cesty.

Sandtray má obrovskou výhodu, že vyhodnocuje v bezpečném prostoru aktuální situaci a umožňuje zároveň její pozitivní změnu. Prostřednictvím figurek lze vyjádřit aktuální stav skupiny, což zaručuje odstup a nadhled na vzniklý obraz v písku a tím i snazší porozumění celé situaci.

Konkrétní návrh jak může vypadat užití sandtray ve třídě

Představte si, že si každé dítě přinese do školy figurku nebo předmět, který by mohl vyjadřovat jeho osobu. Není zapotřebí více figurek exponovaných v policích. I když nejsou na škodu univerzální předměty, hl. barevné kamínky, ploty, šňůrky nebo provázky atd.

Děti se mohou naučit automaticky, sotva přijdou ráno do třídy, umístit svou figurku do pískoviště podle toho, jak se zrovna cítí. Postupně tak vznikne celý obraz skupiny.

Lze to například spojit i s raním rituálem třídy. Učitel může nechat děti společně „doladit“ obraz, který je všemi akceptován. Již tady může učitel vidět aktuální energii a může podpořit kohezi skupiny pro celý den.  Je-li to potřeba, může situaci ovlivnit zařazením vhodných pedagogických aktivit do vyučování.

Během dne mohou děti postavení svých figurek měnit, podle své potřeby. Tady je nutno připomenout pravidlo, že každé dítě smí manipulovat pouze se svou vlastní figurkou!

Učitel má možnost tyto změny průběžně sledovat a v případě potřeby hned situaci řešit. Jakýkoliv problém je řešen vždy kolektivně a to formou podpory nejslabšího článku. Není třeba vědět konkrétně co se přihodilo, stačí jen upozornit třídu na změnu v pískovišti a vyzvat ji ať si představí, jak se tam těm figurkám daří. Kdo chce, může situaci v obrazu libovolně měnit (tedy jen změnou postavení vlastní figurky). Když každý něco udělá, atmosféra celého obrazu se může zcela proměnit. To je důležitá zkušenost. Tímto způsobem se posiluje orientace na podporu slabého člena a celkovou soudržnost skupiny. Síla dominantního prvku ve skupině slábne.

Při řešení konfliktu může učitel v pískovišti komukoliv zprostředkovat pocity různých stran (figur) a tím zároveň měnit vnitřní postoj všech zúčastněných.

Děti se učí mít svůj názor a prostřednictvím figurek aktivně jednat. Celkově se tak ovlivňuje klima ve třídě a veškeré negativní jevy mohou mizet hned v zárodku.

Na konci vyučování by neměl obraz zůstat bez povšimnutí nebo změny.  Po odchodu dětí učitel pískoviště uklidí tak, aby příští den mohl vzniknout nový obraz.

Práce se skupinou je jiná. Více než v individuální terapii, se terapeut nebo učitel musí zaměřovat na postavení figur v prostoru pískoviště a jejich vazby. Příběh není podstatný. Důležitější je dynamika tvoření.

Tento přístup je vhodný pro děti prvního stupně základní školy, kteří mají třídního učitele většinu vyučovacího dne k dispozici.

Tvoření obrazu na pískovišti děti velmi baví a přináší jim radost. Umožňuje také vzájemné sdílení a to ne jen verbální, ale také na úrovni citové a tělesné.

Použití sandtray ve třídě nevyžaduje velkou časovou dotaci na úkor vyučování. Jde o několik krátkých okamžiků, ideálně před a na závěr vyučování. Pokud se třída naučí sandtray používat, dokáže ho během krátké doby používat samostatně i bez větší asistence pedagoga.

Pokud se pro zavedení tohoto přístupu rozhodnete, měli byste s metodou sandtray umět zacházet. Doporučuji formu uceleného vzdělání, která bude vedle teoretického rámce zahrnovat také osobní zkušenost. O sandtray se totiž nedá jen mluvit. Musí se zažít na vlastní kůži.

Na závěr chci ještě podotknout, že každý z nás je jedinečnou osobností. I vy učitelé. Proto je potřeba, abyste si nacházeli svou vlastní cestu použití tohoto nástroje při své práci tak, aby vám byl užitečný a ne na překážku. Každý z vás má jiné dovednosti a možnosti, každá škola má svůj řád a pravidla, která musíte při zavádění sandtray zohlednit. Pokud máte již nějakou zkušenost, budu ráda za Vaše reakce a připomínky.

 

Veronika Galusová

Tel: 774 087 166

Email: galusova.veronika@email.cz

www.sandtray.cz

www.veronikagalusova.cz